Algemene voorwaarden

 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. DEFINITIES - In deze voorwaarden wordt verstaan onder de ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer en onder de afnemer: de koper/opdrachtgever/aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht

2. ALGEMEEN - De volgende voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van de ondernemer met uitsluiting van speciale (inkoop)voorwaarden, garantievoorwaarden, indien deze schriftelijk zijn aanvaard.

3. OFFERTE – Adviezen, aanbiedingen, prijsopgaves en offertes zijn vrijblijvend. Indien tussen de datum van offerte en koopovereenkomst prijsverhogingen van welke aard dan ook ontstaan zullen deze mondeling worden besproken en eventueel overeen worden gekomen.

4. PRIJSWIJZIGINGEN - Indien na het sluiten van de koopovereenkomst maar voor de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Bovengenoemde is ook van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

5. LEVERTIJD - Levertijden zijn niet bindend voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Uitsluitend in het laatste geval is de afnemer gerechtigd de order te annuleren indien met hem na het verstrijken van de eerste termijn een nieuwe termijn is overeengekomen en ook deze door de ondernemer niet in acht is genomen. In alle gevallen van overmacht zijn wij gerechtigd leveringen uit te stellen of overeenkom­sten te annuleren zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht is te verstaan iedere onvoorziene omstandigheid/gebeurtenis, waarin/waardoor goederen niet/niet tijdig geleverd kunnen worden. In geen geval kan de afnemer jegens ons aanspraak maken op schadevergoedingen.

6. LEVERING - In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport door de afnemer zelf.

7. BETALING - Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

8. RUILEN - Ruilen kan binnen 31 dagen mits het gekochte niet speciaal voor de afnemer besteld is. Het gekochte zal ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking retour worden gegeven, waarna tevens het aankoopbewijs getoond kan worden. Vervolgens kan men het gekochte voor een ander artikel inruilen.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD - Het eigendomsrecht van het gekochte gaat pas over op de afnemer nadat deze al zijn financiële verplichtingen jegens de ondernemer heeft voldaan en de goederen in ontvangst heeft genomen.

10. GARANTIE – Het gekochte moet die kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan kan de afnemer zich beroepen op de garantieregeling van de fabrikant. De ondernemer dient hierbij slechts als tussenpersoon en is niet aansprakelijkheid voor schade, waaronder ook begrepen de gevolgschade door niet of foutief functioneren van geleverde goederen.

11. RECHT - Op de tussen de ondernemer en de afnemer gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit deze overeenkomst(en) voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Contact:

De Zaak design en advies
Ceramstaat 1A
5013BB Tilburg
Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)13-5444547
Email adres: info@dezaakdesign.nl
KVK nummer: 18030750
BTW nummer: NL 802109019B01